Texas Tea

Ingredients
  • 2 oz Bourbon
  • 2 oz Tequila
  • 2 oz Rum
  • 2 oz Vodka
  • 2 oz Gin
  • 2 oz Triple sec
  • 2 oz Sour mix