Bookeroni

Ingredients
  • 1 oz Bourbon, Booker's
  • 1 oz Sweet vermouth
  • 1 oz Campari