Bored to Death

Ingredients
  • 1 1⁄2 oz Bourbon
  • 1⁄2 oz Sweet vermouth
  • 1⁄2 oz Lemon juice
  • 1⁄2 oz Raspberry syrup
  • 1⁄4 oz Egg white