K2

Ingredients
  • 1 oz Bourbon, Wild Turkey 81
  • 1⁄2 oz Coffee liqueur, Kahlua
  • 1⁄2 oz Irish Cream, Baileys
  • 1⁄2 oz Stout Reduction
  • 1⁄4 oz Grade B maple syrup
  • 1   Whole egg
  • 1 pn Nutmeg