Midtown

Ingredients
  • 1 oz Bourbon
  • 1 oz Reposado Tequila
  • 1⁄2 oz Ramazzotti
  • 1⁄2 oz Sweet vermouth
  • 1 ds Orange bitters, Regans' orange bitters
  • 1 ds Bitters, Angostura
  • 1 twst Orange peel (as garnish)