Spaghetti Western #2

Ingredients
  • 1 1⁄2 oz Bourbon, Bulleit
  • 1⁄2 oz Mezcal
  • 1⁄4 oz Strega
  • 3⁄4 oz Sweet vermouth, Carpano Punt e Mes