Whiskey Sweet & Sour

Ingredients
  • 2 oz Bourbon
  • 2⁄3 oz Lemon juice
  • 1⁄4 oz Maraschino Liqueur, Luxardo
  • 1   Cherry, Luxardo