Depressed Goalie

Ingredients
  • 3 1/2 oz Bourbon (Jim Beam)
  • Ice
  • 2 oz Pepsi Cola
  • 2 oz Mountain Dew