Earthquake Cocktail

Ingredients
  • 1 oz Bourbon
  • 1 oz Gin
  • 3/4 oz Absinthe (Deva)